Zásady zpracování
osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Stride XL s.r.o., IČO 072 34 783, se sídlem Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno (dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

e-mail: zuzana.tancibudkova@stridexl.com

Zpracovatelé osobních údajů:

MAJAK agency, s.r.o., IČO 060 47 548, se sídlem Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno

Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, United States, EIN - 46-1068692

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtoúdajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lzepřímo či nepřímo určit, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo najeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebospolečně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.Zpracovatel:Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracováváosobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).Uchazeč o zaměstnáníUchazečem o zaměstnání je člověk, který má zájem o práci u správce, a který se účastní výběrového řízení. Výběrové řízení může být ukončeno buďvýběrem vhodného uchazeče, zrušením nebo jinak.

Smluvní partneři a klienti

Do této kategorie řadíme osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu. Může se jednat zejména o naše klienty,dodavatele, spolupracující freelancery nebo nájemce.

3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Respondenti dotazníků či rozhovorů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Vyhodnocení rozhovoru s respondentem

Právním základem je souhlas respondenta.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje respondenta, informace, které uvedl do dotazníku nebo při rozhovoru, a nahrávku rozhovoru.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Smluvní partneři a klienti

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Plnění a realizace smluv

Právním základem je plnění smlouvy mezi daným subjektem a společností.

Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a smluvních stran, a to identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách atd.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je oprávněný zájem společnosti.

Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a danými subjekty. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů

Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.

Za tímto účelem zpracováváme údaje v rozsahu vyplývajícím z příslušných zákonů, zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Uchazeči o zaměstnání

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Výběr vhodného uchazeče o zaměstnání

Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče v případě pozdějšího opětovného oslovení s nabídkou práce.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.

Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání

Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Všechny subjekty údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Výběr archiválií (archivace)

Právním základem je plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V archivovaných dokumentech se mohou výjimečně objevit osobní údaje fyzických osob.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem nebo příslušným okresním archivem.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

• zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména spolupracující freelanceři a poskytovatelé námi využívaného software)
• orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
• jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR. Někteří zpracovatelé, jejichž software používáme, sídlí v zemích, kde neplatí režim GDPR. Tyto země jsou však tzv. bezpečnými třetími zeměmi, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Pojďme spolu spáchat nějaké to dobro.

Stačí, když nám na sebe zanecháte kontakt a my se brzy ozveme.

Odesláním souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Moc děkujeme za váš zájem. Brzy se ozveme.
Oooops. Něco je špatně. Nechybí vám nějaký povinný údaj?

Stride XL, s.r.o.

Sekaninova 869/3
614 00 Brno

07234783 DIČ CZ07234783